Onderwijskundige visie

Visie op leren
Leren is voor ons een breed begrip. Kinderen voor hun leven laten leren gaat verder dan taal en rekenen.
Kinderen leren omdat ze van nature nieuwsgierig zijn en graag nieuwe dingen leren. Dit is het uitgangspunt voor onze lessen die daarom betekenisvol en interactief moeten zijn. We bieden de mogelijkheid om kennis en vaardigheden op diverse manieren te verwerven. Dat kan zijn door lessen zelfstandig te maken of met anderen samen. Dat kan zijn door creatief te verwerken of een presentatie voor te bereiden. Dat kan zijn door een digibord-les te volgen of er samen op uit te trekken. Voor alles geldt: het kind zelf is eigenaar van zijn of haar ontwikkeling. Ook leerkrachten leren, we leren van en met elkaar. Ook zij hebben een verschillende leerstijl; we proberen aan die diversiteit tegemoet te komen door teamleren op verschillende manieren vorm te geven. Er zijn teamscholingsdagen binnen de school, teamleden kunnen individuele scholing of cursussen volgen buiten de school. We zijn er op gericht relevante vakliteratuur bij te houden.
 
Visie op lesgeven
Het lesgeven is de kern van ons werk. De instructie van de leerkracht dóet ertoe! We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Belangrijke pedagogische punten zijn onder andere oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Dit geldt niet alleen voor onze relatie met kinderen, maar ook voor onze omgang met ouders en met elkaar in het team. De open houding en wederzijds respect zijn essentieel bij het geven en ontvangen van feedback, alleen dan kan het ons vooruit helpen.
We hebben hoge verwachtingen van leerlingen en spreken die uit. Ook dit geldt niet alleen voor de leerlingen, maar evenzo voor het team.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang: 
We betrekken de leerlingen actief bij het onderwijs en geven instructie van hoge kwaliteit.
We komen tegemoet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. De leerstof, de lengte en inhoud van de instructie, de verwerking en materialen passen bij wat een kind nodig heeft.
We hanteren gevarieerde werkvormen. Zo activeren we kinderen en komen we tegemoet aan de verschillende leerstijlen.
We creëren een prikkelende leeromgeving waarbinnen kinderen kunnen spelen (gr 1 t/m 3) en onderzoeken (gr 4 t/m 8) en antwoorden kunnen vinden op hun eigen leervragen.
Zo geven wij inhoud en vorm aan onze slogan: PCB De Wegwijzer: waar ieder kind tot zijn recht komt!