Onderwijsmethoden

De ontwikkeling van het onderwijs wordt bepaald door het bevoegd gezag binnen de wettelijke kaders. Het schoolteam maakt de vertaalslag naar de praktijk in de school.

Bij het lesgeven maken we gebruik van onderstaande methoden.

Vak/vormingsgebied

Groep

Methode

Verantwoording

1 a. Lichamelijke  oefening    

1-2

3 t/m 8

Bewegingsonderwijs

in het speellokaal

Basislessen

bewegings-

Onderwijs

Deze methode geeft in concreet

uitgewerkte lessen aan hoe de

verschillende beweging aspecten van

kinderen wordt aangeleerd en

ingeoefend.

1b. Zintuiglijke oefening

 

Schatkist

rekenen en taal

 

2. Nederlandse taal

3

4 t/m 8

8

Veilig Leren Lezen

Taalactief

Trimmen met

taal

Taal actief is een methode die op een

attractieve manier de kerndoelen

nastreeft. Hierbij worden voldoende

mogelijkheden geboden om onderwijs op

maat te kunnen ontwikkelen.

3. Schrijven

1 t/m 3

4 t/m 7

Pennenstreken

Handschrift

De methode Handschrift sluit aan bij de

methode Veilig Leren Lezen van groep 3.

Daar worden de schrijfletters aangeleerd

parallel aan de leesontwikkeling. Deze

schrijflettervorm wordt in de gehele

school doorgevoerd.

4. Lezen

3

4 t/m 7

Veilig Leren Lezen

Goed gelezen

Leeslijn

Veilig Leren Lezen is een goed

gestructureerde aanvankelijke

leesmethode, waarbij veel oefenstof

wordt aangeboden voor kinderen met

een wat langzamere ontwikkeling en

materiaal voor snellere leerlingen. Er is

ruimte voor gedifferentieerde aanpak.

Leeslijn gaat in op de leesbehoefte van

het kind en werkt dan ook met twee

leerwegen: Leesweg en Leespad.

Leesweg is de leerweg voor leerlingen

die meer moeite hebben met het leren

lezen. Deze leerlingen worden begeleid

door de leerkracht of leesouder. Leespad

is bestemd voor leerlingen die zich

zonder intensieve instructie het lezen

eigen maken.

Vak/vormingsgebied

Groep

Methode

Verantwoording

5. Engels

7 t/m 8

Groove me

Een actuele versie die voornamelijk

eenvoudige spreek-, luister-, en uitspraak

oefeningen aanbiedt.

6. Rekenen / wiskunde

3 t/m 8

Alles telt

Alles telt is één van de nieuwere methodes

waarbij rekening gehouden wordt met de

niveauverschillen van kinderen.

De basisvaardigheden optellen, aftrekken,

vermenigvuldigen en delen zijn daarbij erg

belangrijk. In Alles telt wordt een accent

gelegd op oefenen, memoriseren en

automatiseren.

7. Aardrijkskunde

5 t/m 8

Geobas

Geobas is een eigentijdse

aardrijkskundemethode, waarbij evenwicht is

tussen topografie en leerwerk.

8. Geschiedenis

5

6 t/m 8

Blink

Geschiedenis wordt gegeven aan de hand

van een actuele en voor de kinderen

aansprekende methode. Een goede balans

tussen beleving, jaartallen en leerwerk.

9. Natuur w.o. biologie

3 en 4

5 en 6

7 en 8               

Blink

Leefwereld biedt aan de hand van kant en

klare lessen een perfect totaal- aanbod van

gezond gedrag, biologie, natuurkunde en

techniek.

10. Wereldoriëntatie

3                    

4 t/m 8

 Blink

Wereldoriëntatie in groep 3 wordt gekoppeld

aan thema's van Veilig Leren Lezen.

In de bovenbouw wordt gebruik gemaakt van

de moderne media om zo de kinderen met

de wereld om hen heen in aanraking te

brengen.

11. Tekenen/

handvaardigheid

3 t/m 8

Tekenen-,

hand-, textiel-

vaardig

Deze methode geeft een goede spreiding

van alle in de kerndoelen opgenomen eisen

aan de creatieve ontwikkeling van de

kinderen. In een gevarieerd aanbod van

technieken en onderwerpen worden er door

leerlingen veel creatieve hoogstandjes

uitgevoerd.

Vak/vormingsgebied

Groep

Methode

Verantwoording

12. Muziek

1 t/m 8

Vier muziek

met…..

Voor het vak muziek wordt veelal gebruik

gemaakt van bronboeken.

13. Spel en beweging

 

Bronboeken

Spel en beweging wordt gegeven vanuit een

werkmap, met allerlei gevarieerde opdrachten

en oefeningen.

14. Sociale redzaamheid  verkeer

3 t/m 7

Op voeten en

fietsen

VVN jeugd

verkeerskrant

In groep 5 en 6 wordt gebruik gemaakt van de

verkeerskrant van VVN, terwijl er in groep 7

praktisch en theoretisch verkeersexamens

worden afgelegd.

15. Bevordering gezond gedrag

1 t/m 8

Doe het zelf

map

Voor dit vak wordt gebruik gemaakt van

bronboeken.

In groep 8 staat seksuele voorlichting op het

programma. Hiervoor wordt gebruik gemaakt

van projectmatig materiaal bijvoorbeeld

'lentekriebels'.

16. Geestelijke stroming

7 en 8

Wat geloof jij?

Diverse culturen en religies komen aan de

orde.

17. Maatschappelijke 

        verhoudingen

8

 

In groep 8 wordt aan de hand van een actueel

en eigentijds werkboek aandacht gegeven aan

dit vak.

18. Godsdienst onderwijs

1 t/m 8

Startpunt

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eigen

verhalenlijn door de Bijbel. Deze serie wordt

elke twee jaar op een uitgebreidere en

verdiepende wijze aan de kinderen

aangeboden.

In groep 8 komen enkele gedeeltes uit de

Bijbel aan de orde die meer een

beschouwende dan een vertellende

benadering vragen.

19. Sociaal-emotionele

        ontwikkeling

1 t/m 8

Kanjertraining

De kanjertraining is een methode voor sociaal‑

emotionele ontwikkelingen. Het belangrijkste

doel is dat een kind positief over zichzelf en de

andere leert denken.

De kanjertraining geeft kinderen handvatten in

sociale situaties.

20. ICT

5 t/m 8

Schoolbits

groep 5: Word

groep 6: Word extra

groep 7: Powerpoint

groep 8: Excel