Na de kleuterperiode

In groep 3 leren de kinderen lezen, schrijven en rekenen. Voor het eerst krijgen de kinderen te maken met methodisch lezen. In groep 4 wordt hierop voortgebouwd en vindt uitsplitsing plaats naar de overige vak- en vormingsgebieden. Het schrijfonderwijs wordt belangrijker. Vanaf groep 5 is er sprake van een volledig vakkenpakket, waarna in groep 6 zowel historisch als geografisch de wereld wordt ontdekt. In groep 7 en 8 wordt het bereiken van de einddoelen van het basisonderwijs voltooid. Toepassing van het geleerde, zelfstudie, tekstverwerking en specialisatie in de creatieve vakken staan hier voorop.

Periodiek wordt in de groepen 3 t/m 7 de ontwikkelingen van elk kind met betrekking tot lezen, spelling en rekenen getoetst. De resultaten worden in een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem vastgelegd en vergeleken met landelijk vastgestelde normen. Op deze manier krijgen we een duidelijk beeld van iedere leerling. Met behulp van hiervoor genoemde instrumenten is een leraar nog beter in staat het onderwijs af te stemmen op de leerling.

In groep 8 wordt de meest effectieve route gezocht naar het voorgezet onderwijs. Naast kennis en vaardigheden, zijn het de aspecten concentratie, werkhouding, tempo en zelfstandigheid die uiteindelijk de keuze van de vervolgschool bepalen. De resultaten van de Cito-eindtoets zijn medebepalend voor de gekozen vorm van voortgezet onderwijs.

Het samen beleven van het laatste basisschooljaar geeft tevens vele gezellige momenten zoals excursies, schoolkamp, voorbereiding en uitvoering van de musical en tenslotte de afscheidsavond.