leerlingen met specifieke behoeften

In iedere groep zijn niveauverschillen, die behoorlijk uiteen kunnen lopen. Wanneer extra zorg nodig is, wordt er door de groepsleerkracht en de intern begeleider een plan gemaakt. Dat plan kan bestaan uit het afnemen van toetsen, het diagnosticeren van het probleem, observaties maken, het bespreken van de mogelijkheden met een ambulante begeleider vanuit de schoolbegeleidingsdienst of vanuit het speciaal onderwijs.

Binnen deze speciale zorg kan er door de leerkracht en intern begeleider gekozen worden voor:
• minimaliseren/maximaliseren van de leerstof
• maken van aanpassingen in de leerstof
• werken met handelingsplannen
• tweede leerweg

Gerichte individuele aanpak wordt altijd teruggekoppeld naar de ouders en vindt dus plaats in overleg. Tijdens zo'n proces kunnen, afhankelijk van de specifieke situatie, verschillende personen/instanties ingeschakeld worden, zoals schoolarts, huisarts, GGD N-W Veluwe, Riagg, schoolbegeleidings­dienst, MEE-Veluwe, Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) of Regionaal Expertise Centra (REC).

Wat de plaatsing en verwijzing van leerlingen met speciale behoeften betreft, zijn er verschillende mogelijkheden:
• leerjaar nogmaals doen,
• laten overslaan van een bepaalde groep,
• verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs,
• verwijzen naar een andere basisschool.

Hoewel ouders nauw betrokken zijn bij het nemen van de beslissing of hun kind een leerjaar nogmaals doet, heeft de school het laatste woord hierin.

Op het moment dat de begeleiding van een kind vastloopt, wordt in overleg met ouders, schoolbegeleidingsdienst en leerkracht(en) besloten een leerling aan te melden bij de PCL of een van de vier REC's. Deze instanties bepalen of voor de betreffende leerling alle mogelijkheden zijn uitgeprobeerd om hem/haar op onze school te kunnen houden. Wanneer de PCL vindt dat er voor het kind op "De Wegwijzer" onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn, geeft ze een beschikking af voor aanmelding/inschrijving bij een speciale school voor basisonderwijs (een sbo-school). Ook kan de PCL advies geven het kind op een andere basisschool te plaatsen.

Ouders spelen in de procedures een belangrijke rol. Iedere stap wordt met hen overlegd en pas in gang gezet met hun toestemming.
De ouders melden zelf hun kind aan bij verwijzing naar een andere school.